Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring v. Vietnam by Topas

Forhåbentlig får du ikke brug for at afbestille, men hvis det sker, kan det blive dyrt at have sparet afbestillingsforsikringen. Vi anbefaler dig altid at købe en afbestillingsforsikring hos Gouda, der sikrer dig det indbetalte beløb refunderet i tilfælde af egen eller pårørendes sygdom. Det, der først er en kedelig aflysning, kan i stedet for blive til en udskydelse af rejsen.

Vietnam by Topas modtager provision ved salg af Goudas rejse- og afbestillingsforsikringsprodukter. Vær opmærksom på at du allerede kan være dækket af en rejse- eller afbestillingsforsikring via dit indboforsikringsselskab, kreditkort eller lignende. Vær dog opmærksom på, at der kan være forskelle i forsikringsdækningen.

Forsikringsbetingelser nr. 722

1. Gouda Afbestillingsforsikring

Forsikringen kan købes som
1) Gouda Afbestillingsforsikring — præmie 6 % af rejsens samlede pris. Inkluderet i de 6% er skadesforsikringsafgift til staten på 1,1%

2) Gouda Gruppe-afbestillingsforsikring — præmie 8 % af forsikringssummen. Ved ønske om mere end én gruppeleder betales en ekstra præmie på 2 % af forsikrings-summen pr. ekstra gruppeleder.
Den forsikring, du har valgt, fremgår af din police og/eller deltagerbevis.

BEMÆRK: Afbestillingsforsikringen skal bestilles samtidig med din rejse.

2. Vær opmærksom på

a. At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

b. At diverse ord og begreber er defineret i punkt 16.

3 Hvem er omfattet af forsikringen?

Forsikringen dækker personer, der har købt afbestillingsforsikring hos Gouda og er anført på policen og/eller deltagerbeviset. Den enkelte person kaldes herefter forsikrede.

4 Hvornår skal forsikringen købes?

Forsikringen bestilles og betales ved bestilling af rejsen dog senest ved betaling af depositum til rejsearrangør, hotel, transportselskab eller leverandør af anden turistmæssig ydelse.

5 Forsikringsperiode

Forsikringen dækker fra betaling af policen og indtil udrejse fra Danmark. Udrejse fra andet sted end Danmark er alene dækket, såfremt det fremgår af policen. Ved rejser i Danmark dækker forsikringen indtil afrejse fra bopælen.

6 Hvilke udgifter dækker forsikringen?

Forsikringen dækker den del af rejsens pris, der vedrører den enkelte forsikrede og som rejsearrangøren ifølge de almindelige rejsebetingelser har krav på, når der indtræder en begivenhed, der er omfattet af forsikringen.

Er rejsen individuelt arrangeret dækker forsikringen forudbetalte, ikke refunderbare udgifter til transport, ophold og andre turistmæssige ydelser.

Uanset ovenstående dækker forsikringen maksimalt op til den købte forsikringssum, der fremgår af policen, deltagerbeviset og/eller forsikringsbetingelserne. Dette gælder også dækning 7.2 — Særlig dækning — kør selv ferie.

Goudas erstatningspligt som følge af én skadebegivenhed kan aldrig overstige 1 mio. kr., uanset hvor mange policer, der dækker samme skadebegivenhed.

Hvis den person, der er årsag til afbestilling er fyldt 75 år, er Goudas erstatningspligt begrænset til 20.000 kr. pr. person, uanset den købte forsikringssum er højere.

7 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?

7.1 Gouda Afbestillingsforsikring

Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan påbegynde rejsen eller gennemføre hovedformålet med rejsen som følge af

a) død eller akut sygdom/tilskadekomst hos forsikrede selv eller medrejsende familie,

b) død eller akut sygdom/tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse hos forsikredes ikke medrejsende familie,

c) graviditet opstået efter køb af forsikringen, når graviditeten ifølge lægelig vurdering bevirker, at rejsen ikke kan gennemføres,

d) brand, oversvømmelse, indbrud eller stormskade i/på forsikredes private bolig eller egen virksomhed,

e) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed eller bedragerisk handling af en eller flere ansatte personer i egen virksomhed umiddelbart inden afrejsen,

f) at forsikrede ikke består eller på grund af akut sygdom, må melde afbud til en eksamen på et tilmeldt SU-berettiget fuldtidsstudie, og forsikrede derfor skal til reeksamen. Det er en forudsætning, at rejsen er købt forud for tidspunktet for eksamen, og at reeksamen holdes i rejseperioden eller op til to uger efter planlagt hjemkomst,

g) at forsikrede af medicinske grunde ikke er i stand til at få en vaccination, som bliver indført i forsikrings-perioden og er et krav for indrejse i det land, som forsikrede skal rejse til,

h) arbejdsgivers uventede opsigelse eller lock-out af forsikrede. Opsigelse eller lockout skal ske i forsikrings-perioden og senere end 3 måneder inden afrejsen,

i) forsikrede starter nyt job i forbindelse med uventet opsigelse, og det betyder, at forsikrede ikke har mulighed for at holde ferie i rejsens varighed. Det er en forudsætning, at opsigelsen sker i forsikringsperioden og at forsikrede er begyndt i det nye job senere end 1 måned inden afrejsen,

j) skilsmisse/separation eller ophør af samliv indenfor de sidste 3 måneder før afrejsen. Ved ophør af samliv er det en betingelse, at forsikrede og samleveren har fået forskellig folkeregisteradresse, og at de har boet sammen (haft samme folkeregisteradresse) i minimum 12 måneder forud for samlivets ophør,

k) forsikrede bliver indkaldt til aftjening af værnepligt eller som vidne i en retssag. Det er en forudsætning for dækning, at indkaldelsen er fremkommet efter bestilling af rejsen og køb af forsikringen,

l) at forsikrede på grund af akut sygdom, opstået efter køb af rejsen og afbestillingsforsikringen, ikke vil være dækket af sin Gouda rejseforsikring på rejsen og ikke kan opnå forhåndstilsagn om dækning på grund af sygdommen. Dækningen kræver, at forsikrede har købt en rejseforsikring med sygdomsdækning hos Gouda samtidig med køb af afbestillingsforsikringen.

Rejseledsagere

Op til 3 rejseledsagere, der har købt afbestillingsforsikring hos Gouda, kan afbestille som følge af en forsikringsbegivenhed hos én forsikret.

Forsikringen dækker endvidere afbestilling for én rejseledsager, der har købt afbestillingsforsikring hos Gouda, såfremt en afbestilling i henhold til punkt 7.1 a-l medfører, at denne rejseledsager skal rejse alene.

Medrejsende familie

Hvis forsikrede er berettiget til erstatning i henhold til pkt. 7.1 b-l, dækker forsikringen endvidere afbestilling for medrejsende familie, såfremt disse har købt afbestillings-forsikring hos Gouda.

7.2 Særlig dækning — kør selv ferie

Rammes forsikredes bil, inden udrejse fra Danmark, af en skade, som er eller vil være omfattet af en sædvanlig dansk kaskoforsikring, dækker forsikringen udgifter til leje af en erstatningsbil svarende til den bilgruppe, bilen tilhører. Gouda er dog berettiget til at stille større bil til rådighed. Erstatningbilen lejes med fri kilometer. Erstatningsbilen lejes i perioden en dag før planlagt afrejse til en dag efter planlagt hjemkomst. Det
er en forudsætning for dækning, at skaden ikke kan udbedres inden feriens planlagte starttidspunkt. Ved totalskade eller tyveri af bilen inden udrejse fra Danmark dækker forsikringen, hvis erstatning for bilen er udbetalt senere end 14 dage før planlagte udrejse fra Danmark eller endnu ikke er betalt

7.3 Gouda Gruppe-afbestillingsforsikring

Udover skadetilfælde nævnt i pkt. 7.1 og 7.2
a) forhøjes antallet af rejseledsagere, der jf. pkt. 7.1 kan afbestille med henvisning til død eller akut sygdom/ tilskadekomst hos én forsikret, til i alt 20.

b) dækker forsikringen alle personer, der er anført på policen, hvis en gruppeleder (specificeret på policen) bliver forhindret i at deltage i rejsen i henhold til pkt. 7.1. Dog dækkes alene gruppelederen, den skadesramte og op til 19 andre rejseledsagere i tilfælde af, at gruppelederen bliver forhindret i at deltage i rejsen som følge af en forsikringsbegivenhed hos en rejseledsager.

8 Undtagelser – Forsikringen dækker ikke i tilfælde af at

a) Sygdom/tilskadekomst eller graviditet, der er årsag til afbestillingen, var til stede ved køb af forsikringen. Denne undtagelse gælder også selvom der ikke er stillet en endelig diagnose, men sygdommen/ tilskadekomsten eller graviditeten alene har udvist symptomer eller er under udredning. Dog ydes der dækning, såfremt sygdommen/tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen, ikke indenfor 3 måneder før køb af rejsen/afbestillingsforsikringen har
1) udvist symptomer,
2) givet anledning til lægebesøg, udover almindelig kontrol,
3) medført ændring i medicinering eller
4) medført hospitalsindlæggelse.

b) Afbestillingen skyldes en psykisk lidelse, der ikke har medført lægeordineret behandling hos psykolog eller psykiater, hospitalsindlæggelse eller medicinering.

c) Afbestilling overfor rejsebureau eller flyselskab sker senere end afrejsetidspunktet.

d) Forsikrede godt kan påbegynde rejsen, men afbestiller, fordi forsikrede som følge af sygdom ikke vil være dækket af den offentlige rejsesygesikring eller en rejseforsikring købt i et andet selskab.

9 Hvis du bliver nødt til at afbestille

I punktet kan du læse, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af, at du bliver nødt til at afbestille og ønsker at gøre brug af din forsikring.

I skadestilfælde foretages afbestillingen direkte til Topas inden rejsens påbegyndelse. Topas skal informeres senest én arbejdsdag efter det opståede. Afbestillingen foretages først telefonisk og derpå skriftligt bilagt lægelig eller anden dokumentation.

Sygdom/tilskadekomst hos dig selv, familie eller rejseledsager:
Det er vigtigt, at du eller vedkommende, der er syg, bliver tilset af en læge. Hvis afrejsetidspunktet er nært forestående, skal der søges læge hurtigst muligt — om nødvendigt vagtlæge eller skadestuen.

Andre tilfælde, som er dækket af forsikringen:
I tilfælde hvor du bliver nødt til at afbestille af andre årsager, er det vigtigt, at du hurtigst muligt afmelder rejsen hos Topas.
Skadeanmeldelse
Skadeanmeldelse udfyldes og sendes til Topas (Bakkelyvej 2, 8680 Ry) sammen med lægeerklæring, faktura på rejsens pris, ubrugte billetter og vouchers samt anden relevant dokumentation. Formularer til skadeanmeldelse og lægeerklæring kan hentes på den personlige side ‘Min Topas Rejse’ eller fremsendes ved at kontakte Topas. På skadeanmeldelsen angives kundenummer som “policenummer”.

Bemærk: Lægeerklæringen skal udfyldes på Topas’ formular og evt. gebyr betales ikke af Topas. Endvidere er udgifter til lægeerklæringen ikke dækket af afbestillingsforsikringen.

10 Dobbeltforsikring

Rejseforsikringen omfatter ikke erstatningskrav, der er dækket af anden forsikring.

11 Regres

I tilfælde af udbetalinger i medfør af denne afbestillingsforsikring indtræder Gouda i alle dine rettigheder, herunder retten til at videregive ubenyttede billetter af enhver art.

12 Overdragelse af erstatningskrav

Rettigheder ifølge forsikringen kan ikke uden Goudas samtykke pantsættes eller overdrages.

13 Fortrydelsesret

For forsikringer, der dækker i mere end 1 måned, gælder følgende fortrydelsesret:
a) I henhold til lov om forsikringsaftaler § 34 i har du fortrydelsesret.

b) Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået udleveret/tilsendt forsikrings-betingelserne – dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået. Hvis du f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdag den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag.

c) Inden fortrydelsesfristens udløb skal du meddele Topas/Gouda, at du har fortrudt aftalen. Gives denne meddelelse pr. post, skal du sende brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

14 Ankenævn

Opstår der uenighed mellem dig og Gouda om afbestillingsforsikringen, og fører en fornyet henvendelse til Gouda ikke til andet resultat, har du mulighed for at klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaardsgade 2
1572 København V
33 15 89 00 hverdage mellem 10.00 og 13.00

Ved indgivelse af klage benyttes et særligt klageskema, der kan rekvireres hos enten Gouda, Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 København K, tlf.: 33 43 55 00.

15 Værneting

Sagsanlæg mod Gouda skal anlægges ved Københavns Byret eller Østre Landsret i København.

16 Definitioner

Her finder du definitioner af diverse ord og begreber, som indgår som en del af forsikringsbetingelserne.

Akut sygdom

En nyopstået sygdom eller en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom.

Familie

Forsikredes ægtefælle, samlever(ske), børn, papbørn, børnebørn, svigerbørn, forældre, papforældre, svigerforældre, søskende, papsøskende, bedsteforældre, svigerinder eller svogre.

Gouda Rejseforsikring (CVR-nr. 18 21 45 71) er den danske filial af Goudse Schadeverzekeringen N.V., Gouda, Holland (reg. nr. 29012404).

Papbørn

Herved forstås børn, som ikke er forsikredes biologiske børn, hvor forsikrede er gift eller samlever med en af barnets biologiske forældre, og som forsikrede har boet sammen med i et familielignende
forhold i minimum ét år.

Papforældre

Herved forstås personer, som ikke er forsikredes biologiske forældre, men som er gift eller samlever med en af de biologiske forældre, og som forsikrede har boet sammen med i et familielignende forhold i minimum ét år, eller som har boet sammen med en af forsikredes biologiske forældre i mindst 2 år.

Papsøskende

Herved forstås personer, som ikke er forsikredes biologiske søskende, men som forsikrede lever eller har levet sammen med i et søskendelignende forhold i en periode på minimum ét år indtil forsikredes
21. leveår.

Rejseledsager

Herved forstås en person, der enten er påført samme deltagerbevis/-billet som forsikrede eller som har købt rejsen sammen med den forsikrede i den hensigt at rejse sammen.

Samlever

Herved forstås en person, med hvem forsikrede lever i et ægteskabslignende forhold, og som har samme folkeregisteradresse som forsikrede ved forsikringens oprettelse.

Udrejse fra Danmark

– til vands, når færge eller båd sejler fra havn
– til lands, når grænsen krydses
– i luften, når flyet er i luften.

Har du yderligere spørgsmål til din afbestillingsforsikring?
Du altid velkommen til at kontakte os på vores telefon 87 88 21 76